การบรรยายเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

บรรยายโดย นาย Vincent Jugault ผุ้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมและงานที่มีคุณภาพ จากไอแอลโอ นำเสนอในการฝึกอบรบ Green Jobs, Greener Business Training for Constituents and Partners – Thailand เมื่อวันที่ 28-30 มิถุนายน 2554