Cộng đồng ASEAN: Quản lý hội nhập hướng tới thịnh vượng chung và việc làm tốt hơn

Nghiên cứu của ILO và ADB xem xét tác động của Cộng đồng Kinh tế ASEAN đến thị trường lao động. Báo cáo đưa ra các khuyến nghị chính sách dựa trên bằng chứng cho việc làm tốt hơn và tăng trưởng công bằng, bao gồm tăng cường hợp tác khu vực, tạo điều kiện cho sự chuyển đổi cơ cấu, nâng cao chất lượng công việc, tăng cường phát triển kỹ năng nghề, nâng cao năng suất và tiền lương, và quản lý lao động di cư.

Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC), một thị trường và cơ sở sản xuất duy nhất chung trong khu vực, sẽ trở thành hiện thực vào năm 2015 cho 600 triệu phụ nữ và nam giới của 10 nước thành viên ASEAN. Điều này sẽ dẫn đến dòng chảy tự do của hàng hóa, dịch vụ, đầu tư và lao động có tay nghề cao trong khu vực. Nhiều cơ hội mới cho tăng trưởng và thịnh vượng sẽ xuất hiện, nhưng thách thức sẽ là việc đảm bảo cho tăng trưởng mang tính bao trùm và thịnh vượng được chia sẻ.