ILO-WWF ortak yayını

Doğa İşe Alıyor: Doğa temelli çözümler yeşil işlerin toparlanmasını nasıl güçlendirebilir?

Doğa ve istihdam uzmanlığını birleştiren bu ortak Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) ve ILO yayını, toplumların karşı karşıya olduğu zorlukları, doğa temelli çözümlerin etkili olabileceğini, istihdam yaratılmasını nasıl desteklediği ve nasıl kullanıldığını ortaya koyuyor, SKA’ların ve COVID-19 krizine sürdürülebilir yanıtın başarılmasını bütünleşik olarak nasıl desteklediğine ilişkin kanıtlar ve örnekler veriyor.

COVID-19 ve yarattığı ekonomik aksama ve istihdam kaybı, küresel eşitsizlikleri daha da artırıyor, dünyanın her köşesinde refahı tehdit ediyor. İklim değişikliğiyle mücadele çabalarının daha geri plana itiliyor ve çaresiz toplumların geçimlerini temin ettikleri doğal sistemlere daha çok yükleniyor olması nedeniyle, COVID-19 aynı zamanda, dünyamızdaki iklim ve doğa kaybı çifte krizini de ağırlaştırıyor.

Bu doğal sistemler, istihdamın desteklenmesinde hayati rol oynuyor. Tarım, balıkçılık, ormancılık ve turizm gibi sektörlerde 1,2 milyar civarında iş, sağlıklı ekosistemlerin etkili yönetimi ve sürdürülebilirliğine bağlıdır. Dünya Gayrisafi Hasılası’nın (GSH) yarısı, az çok, doğaya dayanıyor. Hayati ekosistemlerini baskılama veya yok etmenin çok büyük ekonomik, çevresel ve sosyal bedeli olacak.

Çoğu zaman doğa ve ekonomi karşıt konumlara yerleştiriliyor. Ancak bu değiş-tokuş kısa vadede gerçekmiş gibi görünse de, uzun vadede hatalı olduğu aşikârdır; ölü bir gezegende insana yakışır iş olmaz.

Değiş-tokuş yerine, ekonomik rahatlık ve doğanın karşılıklı bağımlılığı, büyük bir fırsat sunabilir. Bir yanda doğa ve iklim krizinin ele alınmasına yardımcı olabilecek, diğer yanda da hem istihdam hem de refah yaratabilecek bir dizi doğa temelli çözüm mevcuttur.

Hükümetler COVID-19 küresel salgını ile mücadele ederken, doğa temelli çözümleri entegre eden, aynı zamanda doğayı, istihdam yaratılması ve dayanıklılığın artırılmasını destekleyen canlandırma paketleri tasarlama fırsatına sahiptir. Bu rapor, dünyanın çeşitli yerlerinde başarıyla uygulanmış ve hükümetlere esin ve rehberlik sağlayabilecek doğa temelli çözüm örnekleri sunuyor.

ILO ve WWF işbirliğiyle, iki örgütün doğa ve istihdam alanındaki uzmanlıkları bu yayında bir araya gelmiş oldu.