“Kadınlar İçin Daha Çok ve Daha İyi İşler: Türkiye’de Kadınların İnsana Yakışır İşlerle Güçlendirilmesi” Projesi – FAZ 1

Donör: İsveç, İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (SIDA) vasıtasıyla
Kilit Ortak: İŞKUR
Proje Bütçesi: 3.446.824,74 ABD Doları
Proje’nin Yürütüldüğü İller: Ankara, Bursa, İstanbul ve Konya

HEDEFLER

Proje’nin hedefleri:

 • Kadın istihdamını artırmak ve desteklemek için ulusal çapta kapsayıcı ve bütünleştirici politikalar geliştirmek;
 • Aktif işgücü piyasası politikaları yoluyla kadınların insan yakışır işlere erişmesine katkıda bulunmak;
 • Toplumsal cinsiyet eşitliği ve çalışma koşulları hakkında farkındalığı artırmak suretiyle Türkiye’de kadın istihdamının güçlenmesini desteklemek.

ELDE EDİLEN BAŞARILAR

Politika Geliştirme

 • Kadınlar için insana yakışır iş fırsatlarının yaratılmasını desteklemek amacıyla, Türkiye’nin ilk Kadın İstihdamı Eylem Planı (2016-2018) ulusal düzeyde ve yerelde dört proje ilinde geliştirilmiştir. Eylem Planı’nın etkin ve sürdürülebilir biçimde uygulanması ve izlenmesine teknik destek sağlanmıştır.
 • Eylem Planı aynı zamanda, örnek bir sosyal diyalog süreciyle ilgili tüm taraflarca kabul edilen uzlaşma dokümanıdır.
 • İŞKUR’da toplumsal cinsiyete duyarlı kamu istihdam politikaları ve hizmetlerinin geliştirilmesi ve izlenmesi amacıyla, İŞKUR Genel Müdürlüğü bünyesinde, tüm birimlerin temsilcilerinden oluşan “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İzleme ve Değerlendirme Komisyonu” kurulmuştur.

Kapasite Geliştirme ve Kadınlar için İnsana Yakışır İşlere Erişim Sağlama

 • Kamu istihdam hizmetlerini toplumsal cinsiyete duyarlı hale getirmek üzere bir dizi adım atılmıştır. Türkiye’de ilk kez, İŞKUR hizmetleri toplumsal cinsiyet perspektifiyle incelenmiş ve bulgulara dayalı olarak, yaklaşık 450 İŞKUR personeline toplumsal cinsiyete duyarlı kamu istihdam hizmetleri sağlanmasına ilişkin eğitim verilmiştir.
 • Pilot illerde kadın istihdamı ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularında eğitim faaliyetleri yoluyla, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu (İİMEK) üyelerinin bilgi ve farkındalığı artırılmıştır.
 • Ankara, Bursa, İstanbul ve Konya’da işgücü piyasaları toplumsal cinsiyet perspektifiyle analiz edilmiş; işgücünün mevcut durumu ve en yüksek oranda açık pozisyonların bulunduğu işlerde işverenlerin toplumsal cinsiyet tercihleri tespit edilmiştir. Bulgulara dayalı olarak, il düzeyinde kadın istihdamının büyümesini engelleyebilecek nedenleri ortadan kaldırmak üzere politika önerileri geliştirilmiştir.
 • Kadınların güçlenmesine katkıda bulunmak amacıyla, pilot illerde proje ortağı belediyeler tarafından düzenlenen mesleki eğitim ve diğer kurslara katılan yaklaşık 820 işsiz kadına, çalışma yaşamında haklar dahil olmak üzere kadınların insan hakları konusunda eğitim verilmiştir.
 • Ankara ve Bursa’da 820 işsiz kadının çoğuna, “toplumsal cinsiyete duyarlı iş ve meslek danışmanlığı” eğitimi görmüş İŞKUR iş ve meslek danışmanları tarafından “İş Arama Becerileri ve Mülakat Teknikleri” konusunda seminer verilmiştir.
 • Dört ilde, girişimci adayı 400 kadına, girişimcilik eğitimi ve mentörlük desteği sağlanmış; İş Planı Yarışması ile seçilen 28 kadına 2.000 ABD Doları tutarında mikro-hibe verilmiştir.
 • Yaklaşık 50 kadın, eğitimi izleyen yıl içinde kendi işlerini kurmuştur.

Farkındalık Artırma

 • Proje aynı zamanda, bilgilendirici yayınlar, kamu spotları, infografik videolar, posterler, kısa belgesel film yarışması, kısa videolar yoluyla kadın istihdamı ve kadınlar için insana yakışır iş hakkında toplumun tüm kesimlerinde farkındalığın yükseltilmesine katkıda bulunmuştur.
 • Farkındalık artırma faaliyetlerinin bir parçası olarak, enerjiden tekstile, savunmadan sağlık hizmetleri sektörüne uzanan yelpazede yer alan sektörlerde yaklaşık 2.000 kadın ve erkeğe, “Eşitliği Destekliyorum” seminerleri vasıtasıyla, kadın istihdamı ve işyerinde toplumsal cinsiyet eşitliği hakkında eğitimler verilmiştir.
 • Toplumsal cinsiyete duyarlı işletmeler yaratılmasına katkıda bulunma yolunda ve “Eşitliği Destekliyorum” seminerlerini takip eden bir ileri adım olarak, mobil eğitici grubu oluşturulmuş ve işletmeler ve çalışanlar için toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağladığı yararlara odaklanan, seçilmiş işletmelerde ILO tarafından uygulamaya konulan KOBİ’lerde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği (MIG SCORE) programını uygulamak üzere eğitilmiştir.
 • Çalışma yaşamında şiddet ve tacizin önlenmesi için, “Çalışma Yaşamında Kadınlara Yönelik Şiddet ve Tacizin Önlenmesi” konulu Uluslararası Konferans dahil, bir dizi farkındalık artırma faaliyeti yürütülmüştür.

BAŞLICA PAYDAŞLAR

 • İlgili Bakanlıklar
 • Proje illerindeki İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları (İİMEK)
 • Proje illerindeki belediyeler
 • İşçi (TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, DİSK) ve işveren (TİSK) konfederasyonları
 • Kadın STK’ları
 • Özel sektör
 • Üniversiteler