ILO ‘nun sosyal taraflarda karar mekanizmalarında kadın temsilinin güçlenmesi çalıştayında yol haritasının ana hatları çizildi

ILO Türkiye Ofisi’nin sosyal taraflarlardaki karar mekanizmalarında kadın temsilini güçlendirmek amacıyla atılabilecek adımların belirlenmesi için gerçekleştirdiği çalıştayda işçi ve işveren örgütlerinin ortak yol haritaları oluşturması, kota sistemi gibi geçici özel önlemlerin gündeme alınması gibi öneriler ortaya çıktı.

Haberler | 12 Mayıs 2023 Cuma
ILO Türkiye Ofisi, sendikal yapılarda kadın liderliğinin yaygınlaşması amacıyla mevcut durumun daha iyiye taşınmasına yönelik önerilerin ve atılabilecek adımların belirlenmesi amacıyla 4 Mayıs 2023 tarihinde Ankara’da “Sosyal Taraflarda Karar Mekanizmalarında Kadın Temsili” çalıştayı düzenledi.

Ortak sorunlar için ortak yol haritası

ILO Türkiye Ofisi’nin İsveç desteğiyle yürütmekte olduğu “Kadınlar İçin Daha Çok ve Daha İyi İşler” Programı kapsamında ve kadınların sendikal örgütler dahil çalışma yaşamı ile ilişkili karar mekanizmalarındaki temsillerinin sınırlı olmasından hareketle düzenlenen çalıştayda, kadınların sendikal yapılardaki rollerinin ve karar mekanizmalarındaki temsiliyetlerinin önemi ve ne şekilde artırabileceği konusu ele alındı.

İşçi ve işveren örgütleri ile ilgili sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirilen çalıştayda sosyal taraflarda karar mekanizmalarında güçlü kadın temsiliyeti için konuya ilişkin sorunların ortaklaşması nedeniyle işçi ve işveren örgütlerinin ortaklaşacağı hedefler ve yol haritası üzerinden ilerlenebileceği vurgusu ön plana çıktı.

Çalıştayda öne çıkan diğer bir öneri ise ILO’nun öncülüğünde işçi ve işçi örgütleri ile kadın örgütlerinin de içinde yer aldığı ilgili tarafların bir araya getirileceği bu tür çalıştayların yinelenmesi ve grup odaklı eğitimlerin yapılması konusu oldu.

Geçici özel önlemlere yönelik vurgu

Toplantı kapsamında yapılan grup çalışmalarında ayrıca sendikal yapılarda gerek sendikal üyeliklerde gerekse karar verici pozisyonlarda daha fazla kadın temsili için kota belirlenmesi konusu katılımcılar tarafından sıklıkla gündeme getirilen diğer bir konu oldu. Avrupa İşçi Sendikaları Konfederasyonu (ETUC) ve Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC), IndustriALL gibi uluslararası üst sendikal yapılarda uygulanan kota benzeri sistemlerin rehberliğinde hareket edilmesi önerisinde bulunuldu.

Toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimleri ve sosyal medya kullanımı

Katılımcılar ayrıca sendikal örgütlerde toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik adımların atılması ve kadın liderliğinin güçlenmesi için başta yönetim kadroları olmak üzere örgüt çalışanlarına ve üyelerine toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimlerinin verilmesinin önemli bir adım olacağını dile getirdi.

Sosyal medyanın daha etkin ve yaygın kullanımı ile işçi ve işveren örgütleri tarafından ortak mutabakat metninin imzalanması ve konunun toplu iş sözleşmelerine dahil edilmesi de toplantıda vurgulanan diğer öneriler oldu.

“Sosyal adalet için eşit fırsatlar şart”

Çalıştayda konuşan ILO Türkiye Ofisi Direktörü (tedviren) Giovanni di Cola toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve istihdamda cinsiyet açığının azaltılması için işçi ve işveren örgütleri dahil çalışma hayatında kadın liderlerin sayısının artmasının önemine dikkat çekti.

Giovanni di Cola ayrıca eşit fırsatlar ve toplumsal cinsiyet eşitliği olmadan sosyal adaletin gerçekleştirilemeyeceğini vurgulayarak, sosyal taraflarda kadın liderliğinin öncelikli olmasının ve bu konudaki gelişmenin izlenmesinin önemli olduğu belirtti.

Toplumsal cinsiyet eşitliği odağında uluslararası çalışma standartlarına dair sunum yapan ILO Türkiye Ofisi Kıdemli Program Yöneticisi Ebru Özberk Anlı ise çalışma hayatında toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasında ve kadın liderliğinin desteklenmesinde ILO standartlarının önemini ve gücünü vurguladı.

Etkinlikte ayrıca ILO Türkiye Ofisi Toplumsal Cinsiyet Analisti Dr. Ayşe Emel Akalın çalıştayın amacına dair ve ILO Türkiye Ofisi İdari İşler Asistanı Nergis Calbay ise ILO uluslararası çalışma standartları ışığında program çerçevesinde yapılan çalışmalara ilişkin bilgi verdi.


“İnsana yakışır işler için kadın liderliği”

Prof. Dr. Seyhan Erdoğdu ise “Sosyal Taraflarda Karar Mekanizmalarında Kadın Temsili ve Liderliği ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İçin İyi Uygulamalar” konusunda sunum yaparak, daha fazla kadının insana yakışır koşullarda çalışabilmesi, demokratik ve sosyal bir toplumsal düzenin oluşturulması ile sendikal hareketin güçlenmesi açısından işçi sendikalarında kadın temsiliyetinin ve liderliğinin artmasının önemli olduğunun altını çizdi.

İşçi ve işveren sendikaları için öneriler

Erdoğdu ayrıca işçi sendikalarında kadınların üyeliklerinin ve yönetime katılmalarının artırılmasının sağlanması için durum tespitinin ve veri toplamanın; kadınları hedefleyen örgütlenme kampanyalarının düzenlenmesinin; toplumsal cinsiyet eşitliği için sendikal politikaların oluşturulmasının; toplu sözleşmelerde eşitlik konularının dahil edilmesinin ve kadın kotası konulması gibi kadınların sendikal liderlik ve karar alma süreçlerine katılımının artırılmasının teşvik edici mekanizmalar olduğunu belirtti.

Erdoğdu işveren sendikaları açısından kadınların üyeliklerinin ve yönetime katılmalarının artırılmasının sağlanması için ise toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik bir politika belgesinin ya da işçi sendikalarıyla ortaklaşılan bir toplumsal cinsiyet eşitliği politika belgesinin benimsenmesi; işveren örgütünün kendi bünyesinde net bir görev tanımına sahip eşitlik komitelerinin kurulması ve yönetim kurullarında ve yönetici pozisyondaki personeli arasında kadın sayısını artırmak için hedef konması gibi hedeflerin bu yönde atılacak adımlardan bir kaçı olduğu belirtti.