Sağlık çalışanları için iş sağlığı ve güvenliği

Yeni ILO-DSÖ rehberi, sağlık çalışanlarını koruyacak daha geniş güvenceler öngörüyor

Bu ortak yayın, ülkeleri, ulusal, ulus altı ve sağlık tesisi düzeylerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetimini iyileştirmek suretiyle sağlık çalışanlarının korunmasını güçlendirmeye teşvik ediyor.

Basın açıklaması | 21 Şubat 2022 Pazartesi
© Pathumporn Thongking / UN Women
CENEVRE (ILO Haber) – COVID-19 küresel salgınının sağlık çalışanları üzerinde büyük baskısının sürdüğü bu dönemde, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), sağlık çalışanları için daha güçlü iş sağlığı ve güvenliği programları geliştirilmesi ve uygulanmasına yönelik yeni bir rehber yayınladı.

“COVID-19 küresel salgınından önce dahi, sağlık sektörü en tehlikeli sektörler arasındaydı” diyor DSÖ Çevre, İklim Değişikliği ve Sağlık Direktörü Dr. Maria Neira. “Çok az sayıda sağlık tesisinde iş sağlığı ve güvenliği yönetim vardı. Sağlık çalışanları enfeksiyon, kas-iskelet sistemi bozukluk ve yaralanmaları, işyerinde şiddet ve taciz, tükenme, ve çalışma ortamının yetersizliğinden kaynaklanan alerjilere maruz kalıyordu.”

COVID-19 küresel salgını, sağlık çalışanları üzerine oldukça ağır bir ek yük getirdi ve onların sağlık, güvenlik ve esenliğinin ihmal edilmesinin doğurduğu tehlikeleri ortaya çıkardı. Sağlık tesislerinin üçte birinden çoğunda, hizmet yerlerinde temizlik istasyonu mevcut değil. Ülkelerin altıda birinden azında, sağlık sektöründe sağlıklı ve güvenli çalışma ortamına ilişkin ulusal politika mevcut.

COVID-19, sağlık çalışanlarının sağlık, güvenlik ve esenliğine ilişkin güvencelerde sistemik yetersizliklerin bedelini ortaya çıkardı."

James Campbell, DSÖ Sağlık İşgücü Direktörü
“COVID-19, sağlık çalışanlarının sağlık, güvenlik ve esenliğine ilişkin güvencelerde sistemik yetersizliklerin bedelini ortaya çıkardı. Küresel salgının ilk 18 ayında, 115.500 sağlık çalışanı COVID-19 nedeniyle öldü” dedi DSÖ Sağlık İşgücü Direktörü James Campbell.

“Hastalık nedeniyle işe devamsızlık ve tükenmişlik de, zaten önceden var olan sağlık çalışanı azlığını daha da kötüleştirdi ve sağlık sistemlerinin kriz boyunca artan bakım ve önleme talebine karşılık verme kapasitesini aşındırdı. Bu rehber, bu deneyimden nasıl ders çıkarabileceğimiz ve sağlık çalışanlarımızı nasıl daha iyi koruyabileceğimize ilişkin tavsiyeler sunuyor.”

ILO ve DSÖ, ulusal, ulus altı ve sağlık tesisi düzeylerinde sağlık çalışanları için iş sağlığı ve güvenliği yönetiminin geliştirilmesi ve iyileştirilmesini tavsiye ediyor. Bu türden programlar, bulaşıcı, ergonomik, fiziksel, kimyasal ve psiko-sosyal nitelikte tüm mesleki tehlikeleri kapsamalıdır.

Rehber ayrıca sağlık çalışanlarının sağlık, güvenlik ve esenliğini destekleme ve korumada hükümetler, işverenler, işçiler ve iş sağlığı hizmetlerinin oynayacağı rolleri de ana hatlarıyla ortaya koyuyor. Programları uygulamaya koymanın ilerlemesi için sürekli yatırım, eğitim, izleme ve işbirliğinin vazgeçilmez önemde olduğunu vurguluyor.

Diğer tüm çalışanlar gibi sağlık çalışanları da, insana yakışır iş, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı, sağlık hizmeti, hastalık nedeniyle işe devamsızlık, meslek hastalığı ve yaralanmaları için sosyal koruma hakkına sahip olmalıdır."

Alette van Leur, ILO Sektörel Politikalar Direktörü
“İş sağlığı ve güvenliğini koruma amacıyla işverenler, yöneticiler ve sağlık çalışanları arasında işbirliğinin sürekli olmasını sağlayacak etkili mekanizmalar kurulu olmalı” diyor Alette van Leur, ILO Sektörel Politikalar Direktörü. “Diğer tüm çalışanlar gibi sağlık çalışanları da, insana yakışır iş, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı, sağlık hizmeti, hastalık nedeniyle işe devamsızlık, meslek hastalığı ve yaralanmaları için sosyal koruma hakkına sahip olmalıdır.”

Sağlık çalışanları için iş sağlığı ve güvenliği programlarını geliştirmiş ve aktif biçimde uygulayan ülkelerde, işe bağlı yaralanmalar, hastalıklar ve hastalık nedeniyle işe devamsızlıkta azalmalar ve bir yandan da çalışma ortamı, üretkenlik ve sağlık çalışanlarının işlerinde kalışı alanında iyileşmeler oldu.

“Bu türden programlar, 187 sayılı Sözleşme’nin salık verdiği etkili iş sağlığı ve güvenliği yönetiminin temel ögelerinden biridir ve sağlık sektöründe insana yakışır işin desteklenmesi ve sağlık kurumlarının dayanıklılığının artırılması hedeflerine yönelik sosyal diyalog yoluyla tüm paydaşlar tarafından koordineli eylem için fırsat oluşturuyor” diyor ILO Yönetişim ve Üçlü Yapı Direktörü Vera Paquete-Perdigao.

ILO ve DSÖ, sağlık çalışanları için iş sağlığı ve güvenliği, programları geliştirmeleri ve uygulamaları için ülkelere rehberlik ve destek sağlamaya devam edecek.

Editörlere notlar:

74. Dünya Sağlık Asamblesi’nin “Sağlık ve bakım işgücünü koruma, güvenceye alma ve yatırım yapmaya ilişkin ilke kararı”, Genel Direktör’ün “küresel sağlık ve bakım çalışanları anlaşması geliştirmek üzere tüm üye devletler ve ilgili paydaşlar ile çalışmasını” talep etmektedir; anılan anlaşma, ilgili uluslararası kuruluşların mevcut dokümanlarına dayalı kısa bir derleme olacaktır. Mayıs 2022’de toplanacak Dünya Sağlık Asamblesi’nde görüşülecek taslak anlaşma, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin geçerli hukuki belgeleri içerecektir.

İletişim:

ILO: newsroom@ilo.org
DSÖ: mediainquiries@who.int