ILO ile TÜİK’in ortak çalışmasıyla hazırlanan “Cinsiyete Dayalı Ücret Farkının Ölçümü: Türkiye Uygulaması Raporu” çevrim içi seminerle kamuoyuna sunuldu

Haberler | 30 Eylül 2020 Çarşamba
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), uzun yıllara dayanan ortak çalışmalarına Ocak 2020’de imzalanan bir işbirliği protokolüyle yeni bir ivme kazandırmıştır. “Kadınlar için Daha Çok ve Daha İyi İşler” programı kapsamında, Türk kadınlarının çalışma koşullarını iyileştirmek amacıyla cinsiyete dayalı ücret farkının hesaplanmasını hedef alan bu protokol vasıtasıyla, altı aylık yoğun bir çalışma süreci sonunda “Cinsiyete Dayalı Ücret Farkının Ölçümü: Türkiye Uygulaması” başlıklı rapor ortaya çıkmıştır.

Türkiye'deki cinsiyetler arası ücret farkının resmi olarak hesaplanmasına yönelik yeni bir metodolojinin geliştirilmesini amaçlayan bu çalışmada Hanehalkı İşgücü Anketi, Gelir ve Yaşam Koşulları Anketi, Kazanç Yapısı Anketi ve idari kayıtlar dahil olmak üzere çeşitli veri kaynakları kullanılmıştır. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının 5. (Toplumsal Cinsiyet Eşitliği), 8. (İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme) ve 10. (Eşitsizliklerin Azaltılması) hedefleri açısından bakıldığında da, söz konusu çalışmanın ve nihai raporun önemli veri ihtiyaçlarına ışık tuttuğu söylenebilmektedir.

Cinsiyete Dayalı Ücret Farkı (Gender Wage Gap-GWG), erkek ve kadın Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), uzun yıllara dayanan ortak çalışmalarına Ocak 2020’de imzalanan bir işbirliği protokolüyle yeni bir ivme kazandırmıştır. “Kadınlar için Daha Çok ve Daha İyi İşler” programı kapsamında, Türk kadınlarının çalışma koşullarını iyileştirmek amacıyla cinsiyete dayalı ücret farkının hesaplanmasını hedef alan bu protokol vasıtasıyla, altı aylık yoğun bir çalışma süreci sonunda “Cinsiyete Dayalı Ücret Farkının Ölçümü: Türkiye Uygulaması” başlıklı rapor ortaya çıkmıştır.

Türkiye'deki cinsiyetler arası ücret farkının resmi olarak hesaplanmasına yönelik yeni bir metodolojinin geliştirilmesini amaçlayan bu çalışmada Hanehalkı İşgücü Anketi, Gelir ve Yaşam Koşulları Anketi, Kazanç Yapısı Anketi ve idari kayıtlar dahil olmak üzere çeşitli veri kaynakları kullanılmıştır. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının 5. (Toplumsal Cinsiyet Eşitliği), 8. (İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme) ve 10. (Eşitsizliklerin Azaltılması) hedefleri açısından bakıldığında da, söz konusu çalışmanın ve nihai raporun önemli veri ihtiyaçlarına ışık tuttuğu söylenebilmektedir.

Cinsiyete Dayalı Ücret Farkı (Gender Wage Gap-GWG), erkek ve kadın arasındaki ücret farkının erkek ücreti içindeki yüzdesi olarak tanımlanmaktadır. Cinsiyete Dayalı Ücret Farkı, işgücü piyasasında çalışan erkekler ve kadınlar arasındaki ücret eşitsizliğinin bir ölçüsüdür. Cinsiyete Dayalı Ücret Farkı’nın hesaplanması, çalışma yaşamındaki eşitsizliklere ilişkin mevcut durumun tespit edilmesine, bu konudaki değişim ve gelişim alanlarının sektör, meslek grubu, eğitim düzeyi ve benzeri farklılıklara göre izlenmesine ve değerlendirme yapılabilmesine imkân sağlaması bakımından oldukça önem taşımaktadır.

Bu raporda, ILO Türkiye Ofisi ve TÜİK arasında yapılan işbirliği protokolü ile Cinsiyete Dayalı Ücret Farkı, farklı veri kaynakları kullanılarak yeni bir yaklaşımla hesaplanmıştır. Protokol kapsamında, danışman öğretim görevlisi ile birlikte çalışan ILO Türkiye Ofisi uzmanları ve TÜİK’in konuyla ilgili uzmanları tarafından söz konusu ücret farkının hanehalkı temelli veri kaynaklarından hesaplanmasına yönelik çalışmalar yapılmış olup, ilgili gösterge Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması sonuçları kullanılarak hesaplanmıştır. Bu veri seti kullanılarak, Cinsiyete Dayalı Ücret Farkı farklı kırılımlarda ve faktör ağırlıklı olarak değerlendirilmiştir. Ayrıca literatürde önemli bir yeri olan "Annelik Ücret Farkı"na ilişkin gösterge hesaplanarak raporda yer almıştır. Geliştirilen bu yeni hesaplamada bu alandaki uluslararası metodolojik gelişmeler, Eurostat (Avrupa İstatistik Ofisi) tavsiyeleri ve ülke uygulamaları dikkate alınmıştır.

Taraflar arasındaki işbirliği kapsamında söz konusu rapor, 30 Eylül 2020 tarihinde açılış konuşmalarının ILO Türkiye Direktörü Numan ÖZCAN ile TÜİK Başkan Yardımcısı Vekili Ahmet Kürşad DOSDOĞRU tarafından yapıldığı, TÜİK’te İşgücü Girdi Göstergeleri Grup Başkan V. olarak görev yapan Hüseyin Tancan KALE ve Danışman Öğretim Üyesi Doç.Dr. Emel MEMİŞ’in panelist olarak katılım sağladığı çevrimiçi bir seminerle kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Rapora aşağıdaki linkten ulaşılabilir:
Cinsiyete Dayalı Ücret Farkının Ölçümü