Haberler

ILO İşyerinde Şiddet ve Tacize Savaş Açtı

ILO Türkiye Direktörü Özcan: Uluslararası Çalışma Konferansı’nın bu seneki gündeminde işyerinde şiddet ve tacizle mücadele ve sosyal diyaloğun geliştirilmesi vardı.

Haberler | 19 Haziran 2018 Salı

ANKARA - 19 Haziran 2018 –
Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) 107. Uluslararası Çalışma Konferansı (ILC) 28 Mayıs- 8 Haziran 2018 tarihlerinde Cenevre’de düzenlendi. Uluslararası Çalışma Örgütü’nün genel politikalarını belirleyen en üst organı olan Uluslararası Çalışma Konferansı, her yıl Haziran ayından İsviçre’nin Cenevre kentinde toplanıyor. Bu yıl 107.’si düzenlenen Konferansa, ILO üyesi ülkelerden hükümet, işçi ve işveren temsilcilerinden oluşan toplam 6438 delege katıldı. Bunlardan 147’si Bakan ve Bakan Yardımcısı düzeyindeydi.

Bu yılki Konferans’ın gündem maddeleri, işyerinde şiddet ve taciz, çalışma hayatında kadınlar, sosyal diyalog, standartların uygulanması ve kalkınma işbirliği oldu.

Konferansa katılan ILO Türkiye Ofisi Direktörü Numan Özcan “2018 yılı Uluslararası Çalışma Konferansı farklı tartışmalara sahne oldu. Bunlardan belki de en dikkat çekeni “işyerinde şiddet ve taciz” konusuna verilen özel önemdi. İşyerinde şiddet ve taciz hakkında bir uluslararası çalışma standardının belirlenmesiyle ilgili görüşmelere başlanmış olması önemli ve çığır açıcı” dedi.

Konferans’ta ilk kez işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan bir komitenin işyerinde şiddet ve tacizle mücadele için yeni bir Sözleşme veya Tavsiye Kararının geliştirilmesi konusunda görüşme yaptığını anlatan Özcan, “Genel Direktör, delegeleri şiddet ve tacizden arınmış işyerlerini güvence altına alacak yolları açmaya çağırdı. İşyerinde cinsel taciz de dâhil olmak üzere, her türlü şiddet ve tacize karşı eyleme geçmek gereğini vurguladı, delegeleri gerçekten fark yaratacak sonuçlar ortaya koymaya davet etti” diye konuştu.

Genel Direktör’ün ayrıca, süregiden toplumsal cinsiyet eşitsizliğini kapatmak için yenilikçi eylem çağrısı yapan “İşyerinde Kadın Girişimi: Eşitlik Seferberliği” konulu raporunu tanıttığını ifade eden Özcan, “Genel Direktör’ün iş hayatında cinsiyet eşitliğini teşvik konulu raporu dikkat çekici ve önemliydi. Rapor, bu konudaki atılan önemli adımlara rağmen kadın çalışanların emeğinin karşılığının adil bir şekilde verilmesi ve işyerinde şiddet ve taciz konusunun halen devam eden iki önemli sorun olduğunu vurguluyor.” dedi.

“Çalışma Hayatında Şiddet ve Tacize ilişkin Standard Belirleme Komitesi” üyeleri, çalışanları şiddet ve tacizden korumak üzere standart belirlenmesinin gerekliliği üzerinde durarak bu metnin bir Tavsiye ile desteklenen bir Sözleşme olması gerektiği konusunda mutabık kaldı. Metin 2019 yılında düzenlenecek olan 108. Uluslararası Çalışma Konferansı’nda oylanacak. Bu çok kritik konunun 2019’da düzenlenecek ILO’nun 100. Kuruluş Yılı etkinlikleriyle çakışması da ayrıca önemli.Sosyal diyaloğa ilişkin karar ve tavsiyeler

Konferans’ta Sosyal Diyalog ve Üçlü Yapı Komitesi’nin, sosyal diyalog ve üçlü yapının güçlendirilmesine yönelik yeni bir eylem çerçevesi oluşturduğunu da ifade eden Özcan,

“Sosyal Diyalog ve Üç Taraflılık Komitesi, kapasite geliştirme ve kalkınma işbirliğini güçlendirme, daha ileri araştırma ve eğitimin yanı sıra standartlara ilişkin eylem ve politika uyumunu artırma yoluyla, her biçimiyle ve her düzeyde sosyal diyalogu güçlendirmede üyelerine yardım etmesi için ILO’ya çağrıda bulundu. işveren ve işçilerin temel örgütlenme haklarına ilişkin ilkelerin ve toplu pazarlık hakkının etkin biçimde tanınmasına riayet edilmesi, yaygınlaştırması ve gerçekleştirmesi, etkin sosyal diyalogu güçlendirecek yasal ve kurumsal ortam yaratılması için yapılan bu çağrı önemlidir.. Örgütlenme hakkı ve toplu pazarlık hakkı aynı zamanda insan haklarının konusudur. Bunlar ILO için olmazsa olmazlar arasındadır. Komite ayrıca, serbest, bağımsız, güçlü ve temsil edici işveren ve işçi örgütlerinin yanı sıra, güven, adanmışlık ve sosyal ortakların özerkliğine ve sosyal diyalog sonuçlarına riayetin, sosyal diyalogun etkinleştirilmesinde kilit önem taşıdığını da vurgulamıştır.” dedi..

Konferansın diğer önemli gündem maddeleri

Uluslararası Çalışma Konferansı’nın Sözleşme ve Tavsiyelerin Uygulanması Komitesi ise, çalışma haklarının uygulanmasından kaynaklanan sorunlara ilişkin 23 ülke incelemesine ilişkin sonuçları kabul etti. Tartışma, ILO Sözleşme ve Tavsiyelerinin ILO üye devletlerinin hukuk ve pratiğinde uygulanmasını incelemekle görevli hukuk uzmanlarından oluşan bağımsız bir organ olan, Sözleşme ve Tavsiyelerin Uygulanması Uzmanlar Komitesi’nin yıllık raporuna dayanıyordu.

Komite aynı zamanda, “Gelecekte İnsana Yakışır Çalışma Süreleri Sağlamak” başlıklı genel araştırmaya dayalı olarak, çalışma süresine ilişkin standartları da tartıştı. Çalışma hayatında birçok geleneksel çalışma biçimini değiştiren ve çalışmanın düzenlenmesini etkileyen dönüşümler yaşandığından, tartışmaların tam da zamanında yapıldığını kaydetti. Komite, uzaktan çalışma ve Internet gibi platform ekonomisinde çalışma dâhil olmak üzere, yeni ortaya çıkan çalışma düzenlemelerine özellikle gönderme yaptı. Çalışma süresi için uygun düzenleyici çerçevenin kabul edilmesinin, hem işçileri korumak hem de işverenler için eşit koşullarda rekabet ortamı sağlamak için önemli olduğunu ifade etti. Sosyal ortaklar, çalışma süresine ilişkin kurallar koyma ve rehberlik sağlamada ve dolayısıyla çalışma süresi düzenlemelerinin hem işverenler hem de işçilerin somut ihtiyaçlarını karşılamada önemli bir role sahiptir.

Etkin ILO Kalkınma İşbirliği Komitesi, sosyal tarafların herkes için insana yakışır iş ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini başarmada ILO kalkınma işbirliğinin geleceği hakkında somut bir tartışma yürüttü. Komite üyeleri, küresel, sosyal, ekonomik ve çevresel yönelimler ve çalışma hayatındaki değişikliklerden kaynaklanan büyük zorluklar ve fırsatlar olduğunu tespit etti. Komite ayrıca, yakın zaman önce Birleşmiş Milletler Kalkınma Sistemi’nde reform yapılmasına ilişkin BM kararının, başta ülke düzeyinde olmak üzere ILO faaliyetleri ve desteğine yapacağı olası etkileri de tartışma imkânı buldu.

Konferans, ILO Genel Direktörü ’nün Komite tarafından kabul edilen sonuçları uygulamaya yönelik bir eylem planı hazırlamasını ve sonuçları küresel ve bölgesel düzeyde ilgili kuruluşlara iletmesini talep eden bir karar aldı. Komite’nin sonuçları, ILO’nun gelecekteki kalkınma işbirliğine ilişkin rehber ilkeleri ve yol haritasını içeriyor.