Dünyada İstihdam ve Sosyal Görünüm: Eğilimler 2018

ILO: İşsizlik ve insana yakışır iş açığı, 2018 yılında da yüksek düzeyde seyredecek

ILO’nun en önemli raporuna göre, küresel işsizlik oranı sabitlenirken, işsizlik ve insana yakışır iş açığı dünyanın birçok yerinde yüksek düzeyde seyretmeye devam edecek

Haberler | 19 Ocak 2018 Cuma
© Peder Sterll

CENEVRE/DAVOS (ILO Haber) – Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) yeni raporu, küresel ekonominin düze çıkıyor olmasına rağmen işgücünün büyüyor olması nedeniyle, küresel işsizliğin 2018 yılında geçen yılki düzeyde seyredeceğini belirtiyor.

“Dünyada İstihdam ve Sosyal Görünüm: Eğilimler 2018” raporuna göre, 2016 yılındaki artıştan sonra küresel işsizlik sabitleniyor. İşsizliğin 2017 yılında %5,6 düzeyine ulaşmış ve toplam işsiz sayısının 192 milyonu aşmış olması bekleniyor.

2017 yılında beklenenden daha güçlü büyümeye rağmen, küresel ekonominin uzun vadeli görünümü mütevazi düzeyde kalırken; rapor, 2017’den 2018’e pozitif trendi esas olarak gelişmiş ülkelerde işgücü piyasalarının güçlü performansına bağlıyor. Gelişmiş ülkelerde işsizlik oranının ilave 0,2 yüzdelik düşüş ile 2018 yılında %5,5 olacağı, yani kriz öncesi düzeye gerileyeceği, tahmin ediliyor.

Öte yandan, istihdam büyümesinin ise, yükselen ve gelişmekte olan ülkelerde işgücü büyümesinin gerisinde kalması, yine de 2016’ya göre daha iyiye gitmesi bekleniyor.

“Küresel işsizlik sabitlenmiş olmakla birlikte, insana yakışır iş açığı yaygınlığını koruyor: Küresel ekonomi hala yeterli istihdam yaratmıyor. Çalışanların iş kalitesini artırmak ve büyümenin getirilerinin adil biçimde paylaşılmasını sağlamak için ilave çaba gerekli” diyor ILO Genel Direktörü Guy Ryder.

Korunmasız istihdam artıyor ve çalışan yoksulluğundaki azalma hızı düşüyor

Rapor, korunmasız istihdamın azalışında geçmişte kaydedilen önemli ilerlemelerin esas olarak 2012 yılından bu yana durduğunu vurguluyor. Bu da, 2017 yılında neredeyse 1,4 milyar işçinin korunmasız işlerde olduğu ve 2019 yılına kadar 35 milyon kişinin daha onlara katılacağı anlamına geliyor. Gelişmekte olan ülkelerde korunmasız istihdam her dört işçiden üçünü etkiliyor.

Rapor, nispeten olumlu bir haber olarak, çalışan yoksulluğunun yükselen ülkelerde azalmaya devam ettiğini; çalışan aşırı yoksul sayısının 2018’de 176 milyonu bulacağını, yani tüm çalışanların %7,2’si düzeyinde olacağını belirtiyor.

“Gelişmekte olan ülkelerde, çalışan yoksulluğunu azaltmada kaydedilen ilerleme, işgücünü büyümesini karşılamada zayıf kalıyor. Çalışan aşırı yoksul sayısının önümüzdeki yıllarda inatla 114 milyonun üzerinde kalması, 2018 yılında tüm çalışanların %40’ını etkilemesi bekleniyor” diyor raporun başyazarı ILO ekonomisti Stefan Kühn.

Yazarlar ayrıca, kadınların katılım oranlarının erkeklerin çok altında seyrettiğini vurguluyor. Kadınlar aynı zamanda, erkeklere nazaran, daha düşük kaliteli işler ve daha düşük ücretler ile karşı karşıyadır.

Gelecekte, yapısal değişimler ve yaşlanma, işgücü piyasası üzerindeki baskıları artıracak

İstihdamın sektörel yapısındaki değişimleri inceleyen rapor, hizmet sektöründeki işlerin gelecekteki istihdam büyümesinin başlıca lokomotifi olacağını, tarım ve imalat sanayinde istihdamın ise azalmaya devam edeceğini kaydediyor. Korunmasız ve kayıtdışı istihdam hem tarım hem de piyasa hizmetlerinde yaygın olduğundan, sektörler arasında tahmin edilen istihdam değişimlerinin, hizmet sektöründe iş kalitesi ve verimliliği artıracak güçlü politika çabaları olmadığı sürece, insana yakışı iş açığını azaltmada sınırlı etkiye sahip olabilecektir.

Rapor ayrıca, nüfus yaşlanmasının etkisini de irdeliyor. Küresel işgücü büyümesinin, hızla büyüyen emekliler ordusuna yapılacak ödemeleri karşılamaya yetmeyeceğini gösteriyor. Çalışanların ortalama yaşının 2017 yılındaki 40’ın hemen altından, 2030 yılında ise 41’in üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

“Artan emekli sayısının emekli ödenekleri sisteminde yaratacağı zorluğun yanında, gittikçe yaşlanan işgücünün de işgücü piyasalarını doğrudan etkilemesi olasıdır. Yaşlanma, verimliliği düşürebilir ve ekonomik şoklar sonrasında işgücü piyasası uyumunu yavaşlatabilir” diyor ILO Araştırma Bölümü Direktörü Sangheon Lee.


Bölgeler temelinde ana bulgular

Kuzey Afrika:

 •  İşsizlik oranının 2017’de %11,7 düzeyinden 2018’de %11,5’e gerilemesi bekleniyor.
 •  İşsiz sayısı, işgücündeki güçlü büyüme karşısında, 8,7 milyon düzeyinde sabit kalacak.
 •  Dünya genelinde bu bölge en yüksek işsizlik oranına sahiptir; işsizler arasında aşırı yüksek oranda yer alan genç ve kadın istihdamındaki büyük açıklar işsizlik oranını artırıyor.

Sahraaltı Afrika

 • İşsizlik oranının, temelde değişmeden, %7,2’yi bulması bekleniyor.
 • Bölgedeki işgücü büyümesinin yüksek düzeyde olması nedeniyle işsiz sayısı 1 milyon kadar artacak.
 • Her üç çalışanın birinden fazlası, aşırı yoksulluk koşullarında yaşıyor; öte yandan, her dört çalışandan neredeyse üçü korunmasız işlerde çalışıyor.

Kuzey Amerika

 •  İşsizliğin 2017’deki %4,7 düzeyinden, 2018’de %4,5’e gerilemesi bekleniyor.
 •  Bunun nedeni hem Kanada hem de Amerika Birleşik Devletleri’nde işsizlik oranlarının düşmesidir.

Latin Amerika ve Karayipler

 •  İşsizlik oranın marjinal düzeyde düşerek 2017 yılında %8,2 düzeyinden 2019 yılına kadar %7,7’e gerileyeceği tahmin ediliyor.
 •  Bölgede işsizlik oranının 2014 yılında %6,1 gibi düşük bir düzeyde olduğu dikkate alındığında, bölgenin geçmiş yıllardaki istihdam kayıplarından tam olarak düze çıkmaktan uzak olduğu görülüyor.

Arap devletleri

 •  İşgücü piyasası koşullarının nispeten istikrarlı olması bekleniyor; bölgede işsizlik oranının biraz düşerek 2018 yılında %8,3 düzeyine gerileyeceği, daha sonra 2019’da yukarıya döneceği tahmin ediliyor.
 •  Sonuç olarak, 2018 yılında yaklaşık 5 milyon işsiz olacak; bölgedeki işgücünün yalnız %16’sı kadın iken, işsizler ordusunun neredeyse üçte birini kadınlar oluşturuyor.

Asya ve Pasifik

 •  İşsizlik, uluslararası standartlara göre düşük düzeyde kalmaya devam edecek ve tahmin döneminde %4,2 düzeyinde sabit kalacak.
 •  Bunun nedeni, bölgenin hızlı biçimde istihdam yaratmaya devam etmesidir.
 •  2017 ile 2019 yılları arasında işsiz sayısının 23 milyon kadar artacağı tahmin ediliyor.
 •  Korunmasız istihdam, bölgedeki tüm işçilerin neredeyse yarısını, 900 milyonu aşkın insanı etkiliyor.

Kuzey, Güney ve Batı Avrupa

 •  Beklenenden daha iyi seyreden ekonomi sayesinde, işsizlik oranının 2016 yılındaki %9,2 düzeyinden, 2017’de %8,5 düzeyine gerileyeceği tahmin ediliyor; bu rakam 2008’den bu yana en düşük orandır.
 •  İşsizlik oranlarındaki en büyük düşüşler, 2 yüzdelik düzeylerde olmak üzere, İspanya ve Yunanistan’da görülecek (2018 yılında sırasıyla %15,4 ve %19,5).
 •  İşsizlik oranı 2018 yılında İtalya, İrlanda ve Portekiz’de de gerilemeye devam edecek; ancak 2015-2018 dönemine göre daha az bir gerileme olacak.
 •  İşsizliğin Fransa ve Birleşik Krallık’ta sabit kalması bekleniyor; ancak Birleşik Krallık’ta 2019’da biraz yukarıya dönmesi bekleniyor.

Doğu Avrupa

 •  Ekonomik büyüme önemli ilerleme kaydederken, işsizlik oranının mütevazı düzeyde gerilemesi, 2017 yılındaki %5,5 düzeyinden 2018 yılında %5,3’e düşmesi bekleniyor.
 •  Bu düşüş, Polonya, Ukrayna ve Slovakya gibi ülkelerde azalan işsizlik oranlarını yansıtıyor; ancak bu azalış beklentisinin bir kısmını, Çek Cumhuriyeti’nde beklenen işsizlik artışı yok ediyor.

Orta ve Batı Asya

 •  Ekonomik büyümedeki nispeten güçlü ilerleme, işsizliğin azalmasına sadece kısmen katkı sağlıyor. Bölgedeki işsizliğin 2018 ve 2019’da %8,6 düzeyinde seyretmesi bekleniyor.
 •  Korunmasız istihdam yüksek düzeyde seyretmeye, 2017’de işçilerin %30’dan fazlasını etkilemeye devam ediyor; ancak 2018 ve 2019 döneminde biraz azalması bekleniyor (0,6 yüzdelik).
_________________________________________________________________________

İyileştirilmiş metodoloji ve veriler

Küresel işsizlik ve çalışan yoksulluğu tahminleri, veriler ve tahmin metodolojisindeki iyileştirmelere uygun olarak, 2018 WESO Eğilimler raporunda revize edilmiştir; ancak, iyileştirilmiş metodolojinin önceki yıllara da uygulanması nedeniyle, rakamlar hala karşılaştırılabilir durumdadır ve eğilimler ise tutarlıdır.

“İyileştirilmiş metodoloji, ILO’nun göstergeleri daha doğru ve ülkeler ve bölgeler arasında karşılaştırılabilir hale getirme yönündeki sürekli çabalarının bir parçasıdır” diyor ILO Veri Üretim ve Analiz Birimi Başkanı Steven Kapsos.

İşsiz sayısı, WESO Eğilimler 2017’de sunulan rakamlara göre göre daha düşük olarak revize edilmiş olmakla birlikte, revizyon yalnız iyileştirilmiş veri ve tahminlerin kullanılmasını yansıtmaktadır. Yeni rakamlar, beklenenden daha iyi bir küresel işgücü piyasası görünümü veya büyük miktarda azalan işsiz sayısına işaret etmemektedir” diyor Stefan Kühn.The report analyses key job quality indicators, devoting particular attention to informality, underemployment and temporary employment. It also takes stock of structural sectoral shifts and ageing, two long-term trends likely to add further pressures on the labour market.