Modern kölelik ve çocuk işçiliği

Dünyada 40 milyon kişi modern kölelik koşullarında ve 152 milyon çocuk çalışma yaşamında

Yeni veriler, köleliğin çağdaş biçimlerine ve çocuk işçiliğine karşı mücadele çabaları önemli ölçüde artırılmadıkça Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine, özellikle Hedef 8.7’ye ulaşılmasının mümkün olmayacağını gösteriyor.

Haberler | 20 Eylül 2017 Çarşamba

NEW YORK (ILO Haberler) – Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) 1 ve Walk Free Vakfı 2 tarafından Uluslararası Göç Örgütü (IOM) 3 ile ortaklaşa gerçekleştirilen yeni bir araştırma dünyadaki modern köleliğin gerçek boyutlarını ortaya koyuyor. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sırasında açıklanan veriler, 2016 yılında dünyada 40 milyonu aşkın kişinin modern kölelik mağduru olduğunu gösteriyor. ILO ayrıca çocuk işçiliğiyle ilgili olarak, bu bilgilere ek bir tahminde daha bulunmaktadır. Buna göre yaşları 5 ile 17 arasında olan yaklaşık 152 milyon çocuk işçi olarak çalışmaktadır.

Yeni tahminler ayrıca kadınların ve kız çocukların modern kölelikten orantısız biçimde etkilendiklerine işaret ediyor: Modern köle durumundaki kadınların ve kız çocukların sayısı 29 milyon kadardır ve bu da toplamın yüzde 71’idir. Ticari seks endüstrisinde zorla çalıştırılanların yüzde 99’unu, zorla evlendirme mağdurlarının da yüzde 84’ünü kadınlar ve kız çocuklar oluşturmaktadır.

Araştırma sonuçlarına göre modern köleliğin 40 milyon mağdurundan yaklaşık 25 milyonu zorla çalıştırılırken 15 milyon kadarı da zorla evlendirilmiş kişilerdir.

Çocuk işçiler bugün de ağırlıklı olarak tarım sektöründe toplanmıştır ( %70,9). Çalışan her beş çocuktan hemen hemen biri hizmet sektöründeyken (%17,1) %11,9’u da sanayide çalışmaktadır.

“Bu yeni küresel tahminler, hem zorla çalıştırmayı hem de çocuk işçiliğini önlemeye yönelik müdahalelerin tasarlanıp geliştirilmesine yardımcı olabilir."

Guy Ryder, ILO Genel Müdürü

ILO Genel MüdürüGuy Ryder: “Bugün ILO’nun İttifak 8.7’deki ortaklarıyla birlikte ilettiği mesaj çok açıktır: Bu musibetlerle mücadelede çabalarımızı önemli ölçüde artırmadığımız sürece dünya Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini gerçekleştirebilecek konuma gelemeyecektir. Bu yeni küresel tahminler, hem zorla çalıştırmayı hem de çocuk işçiliğini önlemeye yönelik müdahalelerin tasarlanıp geliştirilmesine yardımcı olabilir.”

Walk Free Vakfı Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Andrew Forrest: “Toplumumuzda hala modern kölelik koşullarında yaşayan 40 milyon insan olması hepimiz için bir utanç vesilesidir. Veri topladığımız son beş yılın sonuçlarını dikkate aldığımızda 89 milyon insanın birkaç günden beş yıla kadar uzanan farklı sürelerle modern köleliğin bir biçimini yaşamış olduğunu görürüz. Bunun nedeni, günümüz dünyasında derinlere kök salmış ayrımcılık ve eşitsizliklerle onlara eşlik eden, sömürüye gösterilen hoşgörüdür. Bunun sona ermesi gerekiyor. Bu gerçekliği değiştirmede iş çevreleri, hükümet, sivil toplum herkese, hepimize görevler düşüyor.”

Veriler hakkında

Yeni küresel tahminler İttifak 8.7 üyelerinin kolektif çabalarıyla elde edilmiştir. İttifak 8.7, zorla çalıştırma, modern kölelik, insan ticareti ve çocuk işçiliği gibi olgulara son vermeyi amaçlayan küresel ölçekte bir ortaklıktır. Bu ortaklık, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 8.7’nin gerçekleşmesi için hükümetlerin, BM kuruluşlarının, özel sektörün, işçi ve işveren kuruluşlarının ve sivil toplumun temsilcilerini bir araya getirmektedir.

Veriler iki rapor halinde yayınlanmıştır:
2017 yılı Küresel Tahminleri için: www.alliance87.org/2017ge .

Editörlere notlar

Modern Kölelik

Modern köleliğin pençesinde tahminen 40 milyon insan vardır. Kadınlar ve kız çocuklar modern kölelikten orantısız biçimde etkilenmektedir. Modern köle durumundaki kadınların ve kız çocukların sayısı 29 milyon kadardır ve bu da toplamın % 71’idir. Modern köleliğin her dört mağdurundan biri çocuktur ve bu da yaklaşık olarak toplam 10 milyon çocuk demektir. Zorla evlendirilen kişilerin yaklaşık % 37’sini (5,7 milyon kişi) çocuklar oluşturmaktadır.

Zorla çalıştırma

2016 yılında dünyada tahminen 25 milyon insan zorla çalıştırılmaktaydı. Bu insanlardan 16 milyonu özel sektörde, ev işleri, inşaat ve tarım gibi alanlarda zorla emek sömürüsüne maruz kişilerdir. Yaklaşık 5 milyon kişi zorla cinsel sömürüye maruzdur ve dört milyonun biraz üzerinde insan da (ya da toplamın yüzde 16’sı) devlet tarafından zorla çalıştırılmaktadır.

Zorla evlilik

2016 yılında dünyada tahminen 15,4 milyon insan zorla evlendirilmiş durumdaydı. Bu toplam içinde 6,5 milyon evlilik son 5 yıl içinde gerçekleşmiştir (2012-2016). Geri kalan ise bundan daha önce gerçekleşmiş, ancak halen devam eden evliliklerdir. Zorla evlendirme mağduru insanların üçte biri evlendikleri sırada çocuk yaştaydı ve çocuk mağdurların hemen hemen hepsi kız çocuklardır.

Çocuk işçiliği

64 milyonu kız ve 88 milyonu erkek olmak üzere 152 milyon çocuk çalışma yaşamındadır ve bu da dünyada her on çocuktan hemen hemen biri anlamına gelmektedir. 5-17 yaş grubundan çalışan çocuk sayısının en yük ek olduğu bölge Afrika’dır (72,1 milyon). Afrika’yı Asya ve Pasifik (62 milyon), Amerika kıtası (10,7 milyon), Avrupa ve Orta Asya (5,5 milyon) ve Arap Devletleri (1,2 milyon) izlemektedir. 5-14 yaş grubundan olup çalışan çocukların yaklaşık üçte biri eğitim sisteminin dışındadır. 5-14 yaş grubundan çalışan çocukların yüzde 38’i tehlikeli işlerdedir ve 15-17 yaşlarında olanların neredeyse üçte ikisi haftada 43 saatten fazla çalışmaktadır.

Medya irtibat adresleri

  • Uluslararası Çalışma Örgütü: ILO İletişim ve Kamuoyu Bilgilendirme Bölümü +4122/799-7912, newsroom@ilo.org
  • Walk Free Vakfı: Martina Ucnikova, Medya ve iletişim Bölümü Şefi, Walk Free Vakfı, +61428/997-881, mucnikova@minderoo.com.au
  • Uluslararası Göç Örgütü: Leonard Doyle, Medya ve İletişim Dairesi Başkanı IOM/Sözcüsü, Tel: +4179/285-7123, ldoyle@iom.int

İttifak 8.7 hakkında

İttifak 8.7 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 8.7’nin gerçekleşmesi için oluşturulan küresel ölçekte bir stratejik ortaklıktır. Söz konusu hedef şöyledir: “Zorla çalıştırmayı ortadan kaldırmak, modern köleliği ve insan ticaretini sona erdirmek ve çocukların askere alınmaları ve asker olarak kullanılmaları da dâhil çocuk işçiliğinin en kötü türlerinin yasaklanmasını ve ortadan kaldırılmasını güvence altına almak için acil ve etkili önlemler alınması ve 2025’e kadar çocuk işçiliğinin her türünün sona erdirilmesi.” İttifak 8.7, Hedef 8.7’nin yanı sıra küresel, bölgesel ve ulusal çabaların uyumlulaştırılması yoluyla ve süreçleri hızlandırarak, bilgi paylaşarak, yenilikçiliği özendirerek ve kaynakları harekete geçirerek Hedef 8.7 ile bağlantılı 5.2, 16.2, 16.3 ve 16.a Hedeflerine ulaşmayı da gündemde tutmaktadır.

Uluslararası Çalışma Örgütü hakkında

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) çalışma yaşamı alanında faaliyet gösteren bir Birleşmiş Milletler kuruluşudur. ILO uluslararası çalışma standartlarını belirlemekte, çalışma yaşamında hakları savunup yaygınlaştırmakta; insana yakışır istihdam fırsatlarını özendirmekte, sosyal korumayı ve çalışma yaşamıyla ilgili konularda sosyal diyaloğu güçlendirmektedir. ILO hükümet, işveren ve işçi temsilcilerini bir araya getiren kendine özgü bir yapıya sahiptir. 1919 yılında kurulan ILO’nun 187 Üye Devleti bulunmaktadır.

Walk Free Vakfı hakkında

Walk Free Vakfı Andrew ve Nicola Forrest tarafından kurulan uluslararası bir insan hakları kuruluşudur. Vakıf modern köleliğin tüm dünyada ortadan kalkmasına yönelik bir vizyonla çalışmaktadır. Ülkelerin kendi yargı yetki alanlarında köleliğe karşı mücadele için gerek duydukları bilgileri ve kapasiteyi sağlamaktadır. Walk Free Vakfı hükümetlerle (Küresel Kölelik Endeksi), iş çevreleri /şirketlerle (Bali Süreci İş Forumu) ve küresel inanç merkezleriyle (Küresel özgürlük Ağı) birlikte çalışmaktadır.

Uluslararası Göç Örgütü hakkında

1951 yılında kurulan BM Göç Örgütü IOM göç alanında önde gelen hükümetler arası kuruluş olup hükümetlerle, hükümetler arası ve hükümet dışı ortaklarla birlikte çalışmaktadır. IOM’nin 166 Üye Devleti, gözlemci statüsünde 8 Devleti ve 100’den fazla ülkede ofisi bulunmaktadır. IOM herkesin yararına olmak üzere göç hareketlerinin düzenli ve insancıl kılınması için çalışmaktadır. Bu yönde hükümetlere ve göçmenlere çeşitli hizmetler sağlamakta ve tavsiyelerde bulunmaktadır.

</